ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนอหม้อ จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 
  อำนาจหน้าที่ สำนักงานปลัด อบต.
มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับ งานประชุมสภาฯ การจัดทำทะเบียน สมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหาร งานเลือกตั้ง การดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาเรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ การปกครอง บังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของอบต.ทั้งหมด การดำเนินการ เกี่ยวกับการอนุญาตต่าง ๆ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น 8 ด้าน คือ
 
  งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่ความรับผิดชอบ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานสารบรรณ   - งานอำนวยการ
    - งานอำนวยการและข้อมูลข่าวสาร   - งานป้องกัน
    - งานบริหารงานบุคคล   - งานช่วยเหลือฟื้นฟู
    - งานเลือกตั้ง   - งานกู้ภัย
    - งานตรวจสอบภายใน งานส่งเสริมการท่องเที่ยว มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานนโยบายและแผน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   - งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว
    - งานนโยบายและแผนพัฒนา งานบริหารงานการศึกษา มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานวิชาการ   - งานบริหารวิชาการ
    - งานข้อมูลและการประชาสัมพันธ์   - งานนิเทศการศึกษา
    - งานสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์   - งานเทคโนโลยีทางการศึกษา
    - งานงบประมาณ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
  งานกฎหมายและคดี มีหน้าที่ความรับผิดชอบ   - งานกิจการศาสนา
    - งานกฎหมายและนิติกรรม   - งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม
    - งานการดำเนินการทางคดีและศาลปกครอง   - งานกิจการเด็กและเยาวชน
    - งานร้องเรียน ร้องทุกข์ และอุทธรณ์   - งานกีฬาและสันทนาการ
    - งานระเบียบการคลัง งานกิจการโรงเรียน มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
    - งานข้อบัญญัติ อบต.   - งานจัดการศึกษา
        - งานทดสอบประเมินผลและตรวจวัดผลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
        - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  โทร : 056-892568 , 056-300080 จำนวนผู้เข้าชม 1,054,852 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2554
  จัดทำโดย : NAXsolution