ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนอหม้อ จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 

พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

ดอกไม้จันทน์
 
 
 
ซักซ้อมการดำเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตบ. มท 0805.2/ว669  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม-มีนาคม 2562) เพิ่มเติม สน.บถ. มท 0809.2/ว21 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว686  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/3795  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562 สล. มท 0801.3/ว626  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการทางสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว684  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 สน.คท. มท 0808.2/ว1154  [ 21 ก.พ. 2562 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว677 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.พ. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว662  [ 21 ก.พ. 2562 ]
แนวทางการดำเนินการจัดสอบ GPT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 (กรณีเลื่อนสอบจากวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว660  [ 20 ก.พ. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว659 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว628  [ 20 ก.พ. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงิน การรับเงินและการนำเงินส่งคลังของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (KTB Corporate Online) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว652  [ 20 ก.พ. 2562 ]
การจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว627 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
การจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่หมู่บ้านที่ไม่มีระบบประปา จำนวน 135 หมู่บ้าน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว630 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว629  [ 18 ก.พ. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ สน.บถ. มท 0809.4/ว9  [ 15 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการคัดเลือกลูกเสือที่เห็นควรได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2562 กศ. มท 0816.3/ว592  [ 15 ก.พ. 2562 ]
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 15 ก.พ. 2562 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2562 สน.คท. มท 0808.3/ว608 [อบจ.] [เทศบาล , อบต. , เมืองพัทยา]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ขอเชิญสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ.2562 กพส. มท 0810.7/ว600  [ 14 ก.พ. 2562 ]
ปรับกำหนดการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 16,23 และ 24 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว525  [ 14 ก.พ. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 3 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว7  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา สน.คท. มท 0808.2/3545-3554 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม สน.คท. มท 0808.2/3556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 ก.พ. 2562 ]
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองหม้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การพัฒนาด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.พ. 2554
 
 
 
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
ประกาศประชาสัมพันธ์ให้ไปรับแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2562 ]   อ่าน 19 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2561 [ 28 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 50 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพนักงานส่วนตำ [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 45 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 23 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับ [ 13 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ตุลาคม 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 57 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง [ 2 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 53 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง [ 2 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 59 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยัง [ 2 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 54 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน 2561 [ 1 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 65 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2561 [ 3 ก.ย. 2561 ]   อ่าน 55 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 [ 3 ส.ค. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 5 ก.ค. 2561 ]   อ่าน 47 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ [ 18 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 63 
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร อบต.หนองหม้อ [ 7 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 66 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 [ 5 มิ.ย. 2561 ]   อ่าน 48 
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายแยกคันคลอ [ 31 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 73 
 
อบต.สร้อยทอง ประกาศ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่4 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.พนมเศษ [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตะเคียนเลื่อน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างลงหินคลุกสายประตูระบายน้ำคลองลัด หมู่ที่ 8 [ 22 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 1 
 
 
 
 
 
นว 0023.2/ว3940 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน แผนที่แม่บท [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3995 ประกาศรับสมัครการคัดเลือกผู้จัดการสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการธนานุบาลประจำเขต [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3992 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4023 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4025 หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว4027 ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและข่าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน ฉบับที่ 3 พ.ศ.2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4031 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 193 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 194 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ 195 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนแห่งการเรียนรู้ด้านสือเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว4040 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 1/2562 [ 21 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3857 ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนดออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3856 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3881 การทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3889 ขอเชิญสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ.2562 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3850 การยกเลิกสำเนาเอกสาร สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.5/ว3924 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว3855 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการเงินและบัญชี รุ่นที่ 30 [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.2/ว191 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นฯ [ 20 ก.พ. 2562 ]     
นว 0023.3/ว3942 การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  [ 20 ก.พ. 2562 ]     
 
 
 
 
 
 

วัดหนองหม้อ
 
 
 
ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (30 ม.ค. 2562)    อ่าน 302  ตอบ 2  
ถนน (10 มี.ค. 2560)    อ่าน 1139  ตอบ 2  
กลิ่นรบกวนจากฟาร์มหมู หมู่ที่ 5 (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 898  ตอบ 1  
รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ด่วน (5 เม.ย. 2559)    อ่าน 579  ตอบ 0  
รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฯ (6 ม.ค. 2559)    อ่าน 642  ตอบ 0  
อยากให้จัดประเพณีลอยกระทง (25 ต.ค. 2558)    อ่าน 789  ตอบ 0  
งานลอยกระทง (14 ต.ค. 2558)    อ่าน 760  ตอบ 0  
งานประเพณีลอยกระทง (9 ต.ค. 2558)    อ่าน 800  ตอบ 0  
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการการเงินและบัญชี (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 817  ตอบ 0  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 883  ตอบ 1  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 852  ตอบ 0  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 1206  ตอบ 2  
สอบถามรายละเ * * * ยดการซื้อน้ำดื่ม (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 980  ตอบ 0  
วันที่ 9 พ.ย.2556 เวลา 13.00 น. ขอเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญผ้ากฐินพระ (30 ต.ค. 2556)    อ่าน 1115  ตอบ 1  
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ www.panasawan.ac.th ฝากด้วยนะคะ (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 1249  ตอบ 1  
รถดูดส้วมปล่อยสิ่งปฎิ * * * ลลงคลอง (14 ต.ค. 2556)    อ่าน 1027  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์กฐินสามัคคีวัดน้ำทรง 2 พย 2556 (9 ต.ค. 2556)    อ่าน 1004  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ก.ย. 2556)    อ่าน 3123  ตอบ 1  
ส่งเสริมการใช้ ขี้หมู เพื่อเพิ่มผลผลิต (14 ส.ค. 2556)    อ่าน 1561  ตอบ 0  
เรียน ท่านนายก อบต (27 ก.ค. 2556)    อ่าน 908  ตอบ 0  
 
อบต.วังม้า เล่นเกมออนไลน์พร้อมสนุกได้มาทุกวัน (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว สุดมันเล่นเกมบนเว็บ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว ในการสมัครงานจะต้องมีความศรัทธาในตนเอง (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 1017  ตอบ 2
อบต.แม่วงก์ สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (21 ก.พ. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 1
อบต.ห้วยร่วม สามัญสถาปนิก รับเซ็นแบบ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 1
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เว็บบาคาร่าไม่มีประวัติการโกง เช็คได้ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 9  ตอบ 1
อบต.ชุมตาบง สอบถามครับ (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 717  ตอบ 2
อบต.ชุมตาบง ช่วยด้วย (20 ก.พ. 2562)    อ่าน 1141  ตอบ 5
อบต.หนองโพ อยากได้ คนในพื้นที่ มาช่วยปลูกต้นไม้ และ ดูแลต้นไม้ (19 ก.พ. 2562)    อ่าน 8  ตอบ 0
อบต.พนมเศษ ยินดีต้อนรับทุกท่าเข้าสู่ goldenslot golden slot ขอเสนอเกมสล๊อตมากมายเพื่อให้คุณ (14 ก.พ. 2562)    อ่าน 17  ตอบ 0
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

  สงวนสิขสิทธิ์ @ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์
  สำนักงานปลัด : 056-892-448 กองคลัง : 056-892-568
  จำนวนผู้เข้าชม 3,684,538 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : NAXsolution