หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหม้อ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
ศูนย์ผลิตน้ำ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
วัดหนองสีซอ
วัดหนองหม้อ
“ ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้นำมีคุณธรรม การบริหารยึดหลักธรรมาภิบาล ”
วิสัยทัศน์ อบต.อุทัยเก่า
ผู้บริหาร อบต.หนองหม้อ
ศูนย์มูลนิธิชัยพัฒนา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
ยินดีต้อนรับ
เข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อยินดีรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน เพื่อนำมาต่อยอดในการพัฒนาตำบลให้น่าอยู่ และมีการพัฒนาที่ดีต่อไป
ติดต่อโทร สำนักปลัด : 056-892-448
กองคลัง : 056-892-568
องค์การบริหารส่วนตำบล
หนองหม้อ
อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์
1
2
3
4
5
6
 
 
 
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.หนอหม้อ จ.นครสวรรค์ ค่ะ
 
 
 
 

พานพุ่มเงิน-พุ่มทอง

ดอกไม้จันทน์
 
 
 
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การอบรมเชิงปฏิบัติการ (การใช้งานระบบการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learning กับการพัฒนาทรัพยากรบุคคลท้องถิ่น) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4211  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐที่ได้จัดทำไว้ก่อนจะมีการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างของกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4175 [เอกสารแนบ]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว4198 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4199  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการบันทึกข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565 ) ในระบบสารสนเทศการบริหาร จัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e - Plan) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว4192 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) เพื่อรองรับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย และ 3 โครงสร้างพื้นฐาน ผ่านกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) กศ. มท 0816.3/ว4191  [ 11 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
  ท่านต้องการให้ อบต.หนองหม้อ พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การพัฒนาด้านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  การพัฒนาด้านการคมนาคม
  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข
  การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค
  การฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ
  การบริการประชาชน
 
 
เริ่มนับ วันที่ 17 ก.พ. 2554
 
 
 
 
 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 3 ก.ย. 2562 ]   อ่าน 9 
ประกาศประชาสัมพันธ์รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ เรื่อง ประกาศกำหนดอายุการใช้งานสินทรัพย์และอ [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 32 
ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศประชาสัมพันธ์ รายงานผลดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 19 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 28 
ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการเผาขยะ หรือวัสดุอื่นใด ที่ก่อให้เกิดหมอกควัน [ 12 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 30 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน 2562 [ 3 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประชาสัมพันธ์ การให้ความรู้เรื่องสิทธิและสวัสดิการที่ประชาชนควรทราบ [ 28 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 21 
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ปี 2561 [ 27 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 25 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์การใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน [ 21 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
ประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก [ 20 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 48 
ทะเบียนภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ [ 18 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 47 
ประกาศ อบต.หนองหม้อ เรื่อง ประกาศผลการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง และประกาศการขึ [ 17 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 78 
ประกาศประชาสัมพันธ์งบรายรัย-รายจ่าย ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 [ 6 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 67 
ประกาศ อบต.หนองหม้อ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานจ้าง [ 4 มิ.ย. 2562 ]   อ่าน 45 
รานงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.หนองหม้อ [ 30 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
-กิจการสภา- [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 57 
-ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 50 
-กองทุนหลักประกันสุขภาพ- [ 23 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 51 
 
ทต.บ้านแดน [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.กลางแดด Smart โชวห่วย [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.วังใหญ่ ดำเนินการมอบเช็คช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาวาตภัย บริเวณ ม.3 บ้านหนองสระ ต.วังใหญ่ อ. [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
 
 
 
 
 
นว 0023.5/ว22123 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว22120 การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/22243 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน และวิธีปฏิบัติในการอนุมัติเงินจัดสรร การบริหารงบประมาณรายจ่าย และการหักงบประมาณรายจ่าย ตามหลักเกรฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ .25 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.5/ว22122 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกรกฎาคม 2562 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว222169 ประชาสัมพันธ์การจัดอบรมสัมมนาปัญหาการดำเนินงานกิจการสภาท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22170 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22178 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น local Personnel Administration รุ่นที่ 7 [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22176 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักวิชาการตรวจสอบภายใน [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว22174 โครงการฝึกอบรมหลักสูตรอำนวยการท้องถิ่นระดับกลาง รุ่นที่ 5  [ 16 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/ว22077 การประกวดจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2562 [ 15 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.3/22158 ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี [ 15 ต.ค. 2562 ]     
นว 0023.2/ว 22021 มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/749 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการแก้ไขคำผิดอันเกิดจากการพิมพ์เอกสารของรายการงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ หรือได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ [ 11 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/22074 ขอเชิญประชุมแนวทางการดำเนินโครงการบูรณาการฐานข้อมุลสวัสดิการสังคม e-payment ผ่านระบบวิดีทัศน์ทางไกล [ 11 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ 745 การส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ GFMIS [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ว 21922 แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายงานก่อสร้าง [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.5/ 744 นำส่งประกาศ กบข. เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลสมาชิกที่บรรจุเข้ารับราชการใหม่และแบบขอแก้ไขข้อมูลสมาชิก พ.ศ. 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.3/ว 21997 จัดทำโครงการ แบบบ้านสานฝันของขวัญปีใหม่ ปี 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/ว 732 หลักเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนหรือค่าจ้างที่ใช้ในการคำนวณเงินเดือนเพิ่มพิฌศษสำหรับการสู้รบ พ.ส.ร. ฯ [ 9 ต.ค. 2562 ]   
นว 0023.1/ว 731 หลัเกณฑ์แนวทางเกี่ยวกับการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับสู้รบ พ.ส.ร. กรณีพ้นราชการ [ 9 ต.ค. 2562 ]   
 
 
 


จ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวัน อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมตามโ [ 28 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุก่อสร้างในการปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักอาศัยของผู้สูงอายุ จำนวน 12 รายการ [ 28 พ.ค. 2562 ]จ้างทำป้ายกิจกรรมปลูกผักสวนครัว ประจำปี 2562 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบ [ 27 พ.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะอัดท้ายแบบยกเท หมายเลขทะเบียน 82-6646 [ 27 พ.ค. 2562 ]

 
 
 

วัดหนองหม้อ
 
 
ไหล่ทางคลอง 5 ขวา (24 มิ.ย. 2562)    อ่าน 684  ตอบ 3  
ถนน (10 มี.ค. 2560)    อ่าน 1241  ตอบ 2  
กลิ่นรบกวนจากฟาร์มหมู หมู่ที่ 5 (25 พ.ค. 2559)    อ่าน 1008  ตอบ 1  
รับโอนย้ายนักวิชาการการเงินและบัญชี ด่วน (5 เม.ย. 2559)    อ่าน 640  ตอบ 0  
รับสมัคร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีฯ (6 ม.ค. 2559)    อ่าน 730  ตอบ 0  
อยากให้จัดประเพณีลอยกระทง (25 ต.ค. 2558)    อ่าน 921  ตอบ 0  
งานลอยกระทง (14 ต.ค. 2558)    อ่าน 852  ตอบ 0  
งานประเพณีลอยกระทง (9 ต.ค. 2558)    อ่าน 861  ตอบ 0  
รับโอน(ย้าย) นักวิชาการการเงินและบัญชี (4 ก.ย. 2558)    อ่าน 892  ตอบ 0  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล (23 มิ.ย. 2558)    อ่าน 969  ตอบ 1  
ฝากประชาสัมพันธ์ มสธ. การศึกษาด้วยครับ (19 ก.พ. 2558)    อ่าน 932  ตอบ 0  
รับโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล จำนวน 3 ตำแหน่ง (3 ก.ย. 2557)    อ่าน 1262  ตอบ 2  
สอบถามรายละเ * * * ยดการซื้อน้ำดื่ม (30 ก.ค. 2557)    อ่าน 1049  ตอบ 0  
วันที่ 9 พ.ย.2556 เวลา 13.00 น. ขอเชิญทุกๆท่านเข้าร่วมขบวนแห่อัญเชิญผ้ากฐินพระ (30 ต.ค. 2556)    อ่าน 1183  ตอบ 1  
โรงเรียนบ้านพนาสวรรค์ www.panasawan.ac.th ฝากด้วยนะคะ (25 ต.ค. 2556)    อ่าน 1346  ตอบ 1  
รถดูดส้วมปล่อยสิ่งปฎิ * * * ลลงคลอง (14 ต.ค. 2556)    อ่าน 1151  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์กฐินสามัคคีวัดน้ำทรง 2 พย 2556 (9 ต.ค. 2556)    อ่าน 1087  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.หนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 ก.ย. 2556)    อ่าน 3213  ตอบ 1  
ส่งเสริมการใช้ ขี้หมู เพื่อเพิ่มผลผลิต (14 ส.ค. 2556)    อ่าน 1745  ตอบ 0  
เรียน ท่านนายก อบต (27 ก.ค. 2556)    อ่าน 972  ตอบ 0  
 
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 085-733-3154
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ 60140 โทรศัพท์ : 056-892568 , 056-300080
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ
  จำนวนผู้เข้าชม 4,703,215 เริ่มนับ 17 ก.พ. 2554 จัดทำโดย : Naxsolution
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล |
นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10